Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 415 242 400

Pacienti, veřejnost

Kodex práv pacientů

Vážení pacienti, představujeme Vám Kodex práv pacientů zpracovaný na základě Listiny lidských práv a svobod, která je uznávaným dokumentem nejen v Evropské unii, ale i ve všech vyspělých zemích světa. S vývojem poznatků v medicíně a v procesu bezpečného řízení rizik je i tento Kodex doplňován.

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem nemocnice, jako i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či přáteli. Omezení způsobu návštěv může být provedeno pouze ze závažných epidemiologických
  a provozních důvodů.
 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případu akutního ohrožení na zdraví má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s dalším postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace
  o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu, ale musí být současně informován
  o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou důvěrnou věcí a musí být prováděny diskrétně.
 6. Pacient má právo vyžadovat při poskytování zdravotních služeb přítomnost blízké osoby nebo osoby jim určené, pokud to nenaruší průběh poskytování zdravotních služeb nebo nevytvoří epidemiologické či jiné riziko. Nezletilá osoba nebo pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotních služeb.
 7. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné
   i v případě počítačového zpracování.
 8. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytnutí péče v míře, odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, kdy mu bylo poskytnuto plné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které přitom existují.
 9. Pacient má právo na konzultace (druhý názor) u jiného poskytovatele nebo zdravotnického pracovníka aniž by se musel obávat zhoršení poskytované zdravotní péče.
 10. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění z nemocnice má právo očekávat, že jej bude lékař informovat o tom, jak bude o něj dále pečováno.
 11. Pacient, který neovládá český jazyk, má právo na to, aby mu nemocnice na jeho náklady zajistila tlumočnické služby.
 12. Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, od experimentu ustoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
 13. Pacient má právo na ochranu proti záměně při podávání léků či při provádění jakýchkoli výkonů - všichni pracovníci nemocnice jsou povinni před podáváním léků či před provedením výkonu ověřit pacientovu identitu.
 14. Pacient má právo být chráněn proti nemocničním nákazám - všichni pracovníci nemocnice musí před jakoukoliv manipulací s pacientem mít umyté či vydesinfikované ruce.
 15. Pacient má právo na včasnou diagnostiku a léčbu bolesti.
 16. Pacient má právo na to, aby při jednání s ním nebo jeho blízkými pracovníci nemocnice přiměřeně respektovali kulturní potřeby osob, se kterými jednají.
 17. Pacient (případně jeho blízcí) má právo být včas seznámen s plánem na překlad na jiné pracoviště nemocnice nebo do jiného zdravotnického zařízení.
 18. Pacient s hendikepem má právo na zajištění přiměřené podpory ze strany pracovníků nemocnice.
 19. Pacient nebo jeho blízcí mají právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování zdravotních služeb formou stížnosti kdykoliv prostřednictvím službu konajícího personálu, dále vedoucím pracovníkům oddělení nebo písemně na sekretariát ředitele, emailem na sekretariat@nemlouny.cz
 20. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 21. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platnými předpisy instituce, kde se léčí
  (tzv. Vnitřní řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat zdůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

V lednu 1991 ratifikovalo Federální shromáždění Listinu lidských práv a svobod: v návaznosti na ni vypracovala a schválila centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví kodex o právech pacientů: tento byl prohlášen za platný 25.2.1992.